Proces Boloński rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999 r. gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji Bolońskiej było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Realizowany jest on przez:

 

 • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS - European Credit Transfer System);
 • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

 

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej  podejmując działania zmierzające do szerokiego umiędzynarodowienia studiów, w tym m.in. do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając trójstopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną (obecnie Polską Komisję Akredytacyjną), promując mobilność np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych, uczestnicząc w programie Erasmus-Mundus itp. 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Koszalińskiej ma charakter kompleksowy. Odnosi się do wszystkich obszarów działalności Jednostki mających wpływ na jakość kształcenia

 

 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka – przewodnicząca
 • dr inż. Danuta Usidus (WILŚiG)
 • dr inż. Marek Nowakowski (WILŚiG)
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga (WM)
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Piątkowski (WM)
 • dr inż. Wiesław Madej (WEiI)
 • dr Agnieszka Jakubowska (WNE)
 • dr Agnieszka Hłobił (WTiE)
 • dr Dariusz Magierek (WH)
 • prof. nadzw. dr hab. Alina Adamczak (IW)
 • dr inż. Sławomir Nagnajewicz (WPD w Szczecinku)
 • dr inż. Barbara Kościelnik (koordynator KRK)
 • mgr Joanna Patan (SJO)
 • mgr Joanna Dworaczyk (SWFiS)
 • mgr inż. Anna Bartenowska-Krzos (Biuro Karier)
 • mgr inż. Remigiusz Knitter - przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
 • Katarzyna Kośka - przedstawiciel Parlamentu Studentów

 

Zarządzenie 65/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie składu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia powołanej Zarządzeniem Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r.