Regulacje zewnętrzne

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020, poz. 226)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661)

Regulacje wewnętrzne

  • Regulamin Organizacyjny Politechniki Koszalińskiej - Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 września 2019 r.
  • Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej – Uchwała Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. - tekst jednolity
  • Zarządzenie Nr 7/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 w sprawie utworzenia „Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej”
  • Uchwała Nr 26/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Biblioteki Politechniki Koszalińskiej
  • Regulamin przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej - Zarządzanie Nr 61/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 września 2021 r. oraz Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej (tekst jednolity)