• Zarządzanie Nr 5/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych

Regulamin hospitacji

 

Załącznik 1 - plan hospitacji        Załącznik 2 - protokół z hospitacji        Załącznik 3 - sprawozdanie z hospitacji

 

  • Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej 

    Załącznik Nr 1 - Ankieta oceny kursu przedmiotowego

    Załącznik Nr 2 - Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia i Warunki Studiowania na kierunkach kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

    Załącznik Nr 3 - Ankieta dotycząca motywów wyboru oferty kształcenia Politechniki Koszalińskiej


     
  • Zarządzenie Nr 20/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego

 

Załącznik Nr 1 - Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Politechnice Koszalińskiej

 

Załącznik Nr 2 - Zasady oraz przebieg procesu oceny nauczycieli akademickich w Politechnice Koszalińskiej