Regulacje zewnętrzne:

 ·        Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

 ·      Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie poziomy 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)

 ·      Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)

 ·     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661)

Regulacje wewnętrzne:

                     · Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej – Uchwała Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. - tekst jednolity

                 · Zarządzenie nr 46/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 czerwca 2022 r.  w sprawie prowadzenia procesu dyplomowania oraz składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

                  · Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 stycznia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i prac doktorskich  z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

              · Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

                                   · Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego (uchylone)