Regulacje zewnętrzne:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661)

Regulacje wewnętrzne:

  • Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej – Uchwała Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. - tekst jednolity
  • Zarządzenie Nr 78/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zasad pracy zdalnej i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Politechnice Koszalińskiej
  • Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
  • Zarządzenie Nr 6/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji dydaktycznej stanowiącej potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia przewidzianych dla określonych zajęć realizowanych w jednostkach uczelni
  • Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej