Regulacje zewnętrzne:

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz
na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

 

Regulacje wewnętrzne:

 

Zarządzenie Nr 96/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Koszalińskiej oświadczeń o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową lub artystyczną oraz oświadczeń upoważniających Politechnikę Koszalińską do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

 

Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w Politechnice Koszalińskiej

 

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 38/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego

Zarządzenie Nr 58/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie wprowadzenia Zasad Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego

 

 

Zarządzenie  Nr 61/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany sposobu obowiązkowego rejestrowania publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej w bazie „Polska Bibliografia Naukowa”

 

Zarządzenie Nr 11/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opiniowania zmian w stanie zatrudnienia na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych w Politechnice Koszalińskiej oraz wynikającej z tego konieczności składania i wprowadzania do POLON oświadczeń o dziedzinie  i dyscyplinie naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub biorącą udział w prowadzeniu działalności naukowej