Regulacje zewnętrzne

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661)

Regulacje wewnętrzne

  • Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej – Uchwała Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. tekst jednolity
  • Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i zmian programów studiów w Politechnice Koszalińskiej
  • Uchwała Nr 31/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania w Politechnice Koszalińskiej programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
  • Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu, jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej
  • Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentacji programu kształcenia oraz szczegółowego harmonogramu prac w zakresie dostosowania programów nauczania i planów studiów na prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej kierunkach studiów
  • Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie organizacji roku akademickiego, ogłaszane corocznie