Regulacje zewnętrzne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 482)

Regulacje wewnętrzne:

 

WSPARCIE DYDAKTYCZNE STUDENTÓW

 • Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 55/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć repetytoryjnych z matematyki, fizyki i chemii dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 44/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie organizacji zajęć ogólnouczelnianych, nieobjętych programami studiów I i II stopnia, które są realizowane w ramach nieodpłatnej usługi edukacyjnej. Od roku akademickiego 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 24/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora nr 66/2020 z dnia 29 września 2020  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej i wprowadzenia nowych wzorów umów
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/2016 z dnia 18 maja 2016 roku Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

 WSPARCIE NAUKOWE STUDENTÓW

 • Zarządzenie Nr 7/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 6/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej

 WSPARCIE MATERIALNE

 • Regulamin przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej - Zarządzanie Nr 61/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 września 2021 r. oraz Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej (tekst jednolity)
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej - tekst jednolity wg stanu na dzień 27 września 2022 r. wynikający z Zarządzenia Nr 64/2021 Rektora PK z dnia 27 września 2021 r., Zarządzenia Nr 9/2022 Rektora PK z dnia 8 lutego 2022 r., Zarządzenia Nr 15/2022 Rektora PK z dnia 24 lutego 2022 r. i Zarządzenia Nr 55/2022 Rektora PK z dnia 27 września 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 57/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/23
 • Zarządzenie Nr 66/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości i liczby stypendiów za wyniki w nauce dla studentów I roku Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku przyznawanych z własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/23
 • Zarządzenie Nr 58/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na rok akademicki 2022/2023 wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20
 • Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla studentów Politechniki Koszalińskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (nie obowiązuje)
 • Zarządzenie Nr 80/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia na rok akademicki 2021/2022 wysokości stypendium rektora dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (nie obowiązuje)
 • Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia z 27 września 2019 r. w sprawie trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra przez studentów Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie 51/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra przez młodych naukowców Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie 45/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich  PK do celów umarzania pożyczek lub kredytów studenckich
 • Zarządzenie 44/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów PK do celów umarzania pożyczek lub kredytów studenckich

 STUDIA DOKTORANCKIE

 • Zarządzenie Nr 63/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej stypendiów doktoranckich (zmiana Zarządzenia Rektora Nr 61/2015)
 • Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej stypendiów doktoranckich