Akty zewnętrzne

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) tekst ustawy
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) tekst ustawy

Rozporządzenia MNiSW

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów otwórz link
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych otwórz link
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji otwórz link

Pozostałe obowiązujące akty wewnętrzne

 • Regulamin Organizacyjny Politechniki Koszalińskiej (Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 13 września 2019 r.) - dot. Rady Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w wydziałach i filii Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie Polityki Jakości Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej (uchylone)
 • Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych/Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej