Akty zewnętrzne

 

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) tekst jednolity
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 

Rozporządzenia MNiSW

 

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1521)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego


Pozostałe obowiązujące akty wewnętrzne

 

 • Pismo Okólne Nr 3/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lipca 2013 r.w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru formularza zgłaszania zmian w planie zajęć
 • Załacznik 1
 • Zarządzenie Nr 6/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji dydaktycznej stanowiącej potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia przewidzianych dla określonych zajęć realizowanych w jednostkach uczelni
 • Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • Zarządzenie Nr 11/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych obronionych w Politechnice Koszalińskiej do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych
 • Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie badania opinii pracodawców regionu Pomorza Środkowego na temat zapotrzebowania rynku pracy na kompetencje absolwentów Politechniki Koszalińskiej
 • Pismo Okólne Nr 4/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania z uszkodzonym nośnikiem elektronicznym zawierającym pracę dyplomową obronioną w Politechnice Koszalińskiej w okresie 1 października 2009 r. do 31grudnia 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2015/2016
 • Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego

Regulamin antyplagaitowy

Załącznik 1 - oświadczenie studenta        Załącznik 2 - Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej