• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

  • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej treść Uchwały

  • Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych / Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej treść Zarządzenia

  • Regulamin Organizacyjny Politechniki Koszalińskiej (Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 13 września 2019 r.) - dot. Rady Jakości Kształcenia