• Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ustalenia zadań i harmonogramu prac Zespołu
 • Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji
 • Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentacji programu kształcenia oraz szczegółowego harmonogramu prac w zakresie dostosowania programów nauczania i planów studiów na prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej kierunkach studiów
 • Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 30/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opisów efektów kształcenia dla studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2012/2013
 • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych/Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzeniu Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 30/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie Polityki Jakości Politechniki Koszalińskiej
 • Załącznik 1  -  Ankieta oceny kursu przedmiotowego 
 • Załącznik 2  -  Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia i Warunki Studiowania na kierunkach kształcenia w Politechnice Koszalińskiej 
 • Załącznik 3  -  Ankieta dotycząca motywów wyboru oferty kształcenia Politechniki Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 41/2016 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej