Regulacje zewnętrzne

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1311)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661)

Regulacje wewnętrzne

 • Regulamin Organizacyjny Politechniki Koszalińskiej (Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 13 września 2019 r.) - dot. Rady Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych/Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 7/2009 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 marca 2009 rw sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i zmian programów studiów w Politechnice Koszalińskiej
 • Uchwała Nr 31/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania w Politechnice Koszalińskiej programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uchwała Nr 30/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej kierunków studiów do dyscyplin
 • Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin, dostosowania programów studiów oraz organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie
 • Kolejne Uchwały Senatu dotyczące opisów efektów kształcenia na nowo uruchamianych kierunkach studiów (nie obowiązują)
 • Uchwała Nr 35/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opisów efektów kształcenia dla studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2012/2013 (nie obowiązuje)
 • Uchwała Nr 30/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opisów efektów kształcenia dla studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2012/2013 (nie obowiązuje)
 • Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu, jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentacji programu kształcenia oraz szczegółowego harmonogramu prac w zakresie dostosowania programów nauczania i planów studiów na prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej kierunkach studiów
 • Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji (nie obowiązuje)