Print

 

 

 

  

Proces Boloński rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999 r. gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji Bolońskiej było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Realizowany jest on przez:

 

 

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej  podejmując działania zmierzające do szerokiego umiędzynarodowienia studiów, w tym m.in. do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając trójstopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną (obecnie Polską Komisję Akredytacyjną), promując mobilność np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych, uczestnicząc w programie Erasmus-Mundus itp. 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Koszalińskiej ma charakter kompleksowy. Odnosi się do wszystkich obszarów działalności Jednostki mających wpływ na jakość kształcenia